Tájékoztatás elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Tisztelt Vendégeink!

Ezúton tájékoztatjuk önöket arról, hogy a Science Projekt Kft. a 6722 Szeged Petőfi S. sgt. 17. alatt található, Science Hotel néven üzemelő szállodában, elektronikus megfigyelőrendszert (térfigyelő kamerarendszert) működtet. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszereit a Szetel Bt. munkatársai kezelik.

Tájékoztatjuk, hogy a kép- és hangfelvétel rögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a
személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (Szvtv.) rendelkezései, továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Info tv.) rendelkezései alkalmazandók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az Szvtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül, amennyiben a kamerával megfigyelt helyiségbe a jelen tájékoztató ismeretében bemegy.

A kezelt adatok köre: a vendégek a kép- és hangfelvételeken látszódó arcképmása, hangja, és egyéb személyes adatai.

A Science Projekt Kft. általi adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-89500/2015.

Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, a felvételeket a biztonsági szolgálat helyiségében található szerver 3 munkanapig tárolja.

A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja, melynek segítségével megállapítható, hogy az adatokhoz mely jogosult, és mikor fért hozzá.

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosultak a Science Projekt Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói. A kamerák felvételének megtekintésére a szálloda igazgatója.,helyettese vagy ezen személyek akadályoztatása esetén a szálloda mindenkori ügyeletes vezetője jogosult.

A Science Projekt Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő és rögzítő rendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása, illetve az életet vagy testi épséget érintő egyéb események, balesetek feltárása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

A Science Projekt Kft. a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

Tájékoztatjuk, hogy azon érintettek, akiknek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, kérhetik az elektronikus megfigyelőrendszerrel róluk készült felvételekről másolat készítését, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban kérheti a felvételek törlését. Továbbá, akinek jogát vagy jogos érdekét a kép- és hangfelvétel rögzítése érinti, a kép- és hangfelvétel rögzítésétől számított 3 munkanapon belül jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy az adatot a Science Projekt Kft. ne semmisítse meg, illetve ne törölje.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy, személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet a Science Projekt Kft-től. Kérheti továbbá az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen kívül tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Tájékoztatjuk, hogy jogainak megsértése esetén a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően bírósághoz fordulhat, továbbá, a Nemzeti Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

Kamerával megfigyelt helyiségek (kamera száma alapján):

I. A kamerák első csoportja

A szálloda külső bejáratát és a szálloda parkolójának, külső bejáratainak területét lefedő kamerák, melyek használatának célja a parkolóban elhelyezett autók vagyonvédelme.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Utcafront (1. monitoron, 9-es kamera)
Utcafront (1. monitoron, 10-es kamera)
Garázs bejárat (1. monitoron, 11 kamera)
Mélygarázs (1. monitoron, 13-as kamera)
Mélygarázs (1. monitoron, 14-es kamera)
Mélygarázs (1. monitoron, 15-ös kamera)


II. A kamerák második csoportja

A szálloda lobby bár-ját és konferencia termét, a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt a szálloda bejáratainak, recepciójának, közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:

Recepció, Lobby bár (1. monitoron, 5-ös kamera)
Recepció, Lobby bár (1. monitoron, 6-os kamera)
Konferencia terem (1. monitoron, 3-as kamera)
Konferencia terem (1. monitoron, 4-as kamera)


III. A kamerák harmadik csoportja

A szálloda szintjei közötti lépcsőfeljárókat és az emeleti folyosókat, a vendégek számára nyitva álló tereit figyelő kamerák. A megfigyelés célja elsősorban a szálloda vagyontárgyaival, eszközeivel, készleteivel, és a szálloda vendégeinek a szállodába behozott vagyontárgyaival kapcsolatos vagyonvédelem, melyre tekintettel különösen indokolt közös helyiségeinek megfigyelése. A megfigyelés célja továbbá a szálloda közös helyiségeiben előforduló balesetek megelőzése, illetve körülményeinek feltárása. Továbbá, a közös helyiségekben található kamerák elhelyezését indokolja a vendégek által gyakran őrizetlenül hagyott nagyobb értékű vagyontárgyakkal kapcsolatos vagyonvédelmi cél is.

A kamerák az alábbi területekre irányulnak:
Lécsőfeljáró galéria (1. monitoron, 2-es kamera)
Lécsőfeljáró 2. emelet (2. monitoron, 14-es kamera)
Lécsőfeljáró 3. emelet (2. monitoron, 10-es kamera)
Lécsőfeljáró 4. emelet (2. monitoron, 6-os kamera)
Lécsőfeljáró 3. emelet (2. monitoron, 10-es kamera)
Emeleti folyosó 1. emelet (1. monitoron, 1-es kamera)
Emeleti folyosó 2. emelet (2. monitoron, 13-as kamera)
Emeleti folyosó 2. emelet (2. monitoron, 16-os kamera)
Emeleti folyosó 3. emelet (2. monitoron, 9-es kamera)
Emeleti folyosó 3. emelet (2. monitoron, 12-es kamera)
Emeleti folyosó 4. emelet (2. monitoron, 5-ös kamera)
Emeleti folyosó 5. emelet (2. monitoron, 1-es kamera)
Emeleti folyosó 3. emelet (2. monitoron, 4-es kamera)

Normál verzió | Mobil verzió
Science Hotel**** Szeged